ใบขับขี่ชั่วคราวมีอายุกี่ปี ต่อก่อนได้ไหม
  1. Cities
EmmaWilliams2 กุมภาพันธ์ 2024

ใบขับขี่ชั่วคราวมีอายุกี่ปี ต่อก่อนได้ไหม

ใบขับขี่ชั่วคราวจะมีอายุ 2 ปี เมื่อใบขับขี่ชั่วคราวหมดอ […]

ใบขับขี่ชั่วคราวจะมีอายุ 2 ปี เมื่อใบขับขี่ชั่วคราวหมดอายุ คุณต้องต่อใบขับขี่ชั่วคราวใหม่ แต่คุณสามารถต่อใบขับขี่ชั่วคราวล่วงหน้าได้ 30 วันก่อนใบขับขี่ชั่วคราวหมดอายุ โดยคุณต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบขับขี่ชั่วคราวเดิม
  • หนังสือรับรองแพทย์
  • ค่าธรรมเนียมต่อใบขับขี่ชั่วคราว

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ชั่วคราว

  1. ยื่นเอกสารที่เตรียมไว้กับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานขนส่ง
  2. ชำระค่าธรรมเนียมต่อใบขับขี่ชั่วคราว
  3. รอรับใบขับขี่ชั่วคราวฉบับใหม่

ทั้งนี้ ระหว่างที่รอรับใบขับขี่ชั่วคราวฉบับใหม่ คุณสามารถใช้ใบขับขี่ชั่วคราวเดิมได้ โดยต้องพกใบขับขี่ชั่วคราวเดิมและสำเนาใบคำร้องขอต่อใบขับขี่ชั่วคราวติดตัวไว้ด้วย

0 View | 0 Comment