เล่มทะเบียนรถหาย ต้องแจ้งความหรือไม่ ?
 1. Cities
MichaelJohnson21 มีนาคม 2024

เล่มทะเบียนรถหาย ต้องแจ้งความหรือไม่ ?

หากเล่มทะเบียนรถหาย สิ่งแรกที่ควรทำคือการแจ้งความที่สถา […]

หากเล่มทะเบียนรถหาย สิ่งแรกที่ควรทำคือการแจ้งความที่สถานีตำรวจในพื้นที่ที่เล่มทะเบียนรถหาย โดยต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้ไปด้วย

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบแจ้งหนี้ของรถยนต์
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนรถยนต์
 • สำเนาใบขับขี่รถยนต์
 • ภาพถ่ายรถยนต์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของรถยนต์ เช่น สัญญาซื้อขายรถยนต์
 • หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีการซ่อมบำรุงรถยนต์

เมื่อแจ้งความเสร็จสิ้นแล้วจะได้รับใบแจ้งความเพื่อนำไปยื่นขอออกเล่มทะเบียนรถใหม่ที่สำนักงานขนส่งทางบก โดยขั้นตอนในการขอออกเล่มทะเบียนรถใหม่มีดังนี้

 1. ยื่นใบแจ้งความพร้อมหลักฐานที่จำเป็นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานขนส่งทางบก
 2. ชำระค่าธรรมเนียมการออกเล่มทะเบียนรถใหม่
 3. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบหลักฐานและดำเนินการออกเล่มทะเบียนรถใหม่ให้

การแจ้งความเล่มทะเบียนรถหายเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะช่วยป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้หลายประการ เช่น

 • ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ เนื่องจากผู้ร้ายไม่สามารถใช้เล่มทะเบียนรถปลอมเพื่อปิดบังตัวตนของรถยนต์ที่โจรกรรมมาได้
 • ป้องกันการปลอมแปลงเล่มทะเบียนรถเพื่อใช้ในการก่ออาชญากรรมต่างๆ เช่น การพนัน การค้ามนุษย์ หรือการขนส่งยาเสพติด เป็นต้น

ดังนั้น หากเล่มทะเบียนรถหาย ควรรีบแจ้งความทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

0 View | 0 Comment